Lộc Bình Bát Tràng khác với lộc bình Trung Quốc đó chính là kỹ thuật vẽ trên sản phẩm, trong khi các sản phẩm lộc bình Gốm Bát Tràng vẽ tay thì sản phẩm lộc bình Giang Tây lại đa số là dán decal

Lộc Bình Bát Tràng khác với lộc bình Trung Quốc đó chính là kỹ thuật vẽ trên sản phẩm, trong khi các sản phẩm lộc bình Gốm Bát Tràng vẽ tay thì sản phẩm lộc bình Giang Tây lại đa số là dán decal

Lộc Bình Bát Tràng khác với lộc bình Trung Quốc đó chính là kỹ thuật vẽ trên sản phẩm, trong khi các sản phẩm lộc bình Gốm Bát Tràng vẽ tay thì sản phẩm lộc bình Giang Tây lại đa số là dán decal

Lộc Bình Bát Tràng khác với lộc bình Trung Quốc đó chính là kỹ thuật vẽ trên sản phẩm, trong khi các sản phẩm lộc bình Gốm Bát Tràng vẽ tay thì sản phẩm lộc bình Giang Tây lại đa số là dán decal

Both comments and trackbacks are currently closed.