Bộ bàn thừo phật đày đủ gồm những gì

 

Bộ bàn thờ Phật đầy đủ 

Bộ bàn thờ Phật bằng gốm sứ men ngọc chế tác bởi nghệ nhân nhân dân Trần Độ 

 

Bộ bàn thờ Phật bằng gồm sứ