Bộ bàn thờ Phật đầy đủ 

Bộ bàn thờ Phật bằng gốm sứ men ngọc chế tác bởi nghệ nhân nhân dân Trần Độ 

 

Bộ bàn thờ Phật bằng gồm sứ