đạo phật

Đạo Phật trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt

Trong 49 năm hoằng pháp độ sinh, đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn Độ để giảng dạy con người đường giải thoát mà ngài đã tìm ra . Rất nhiều người đã quy y theo ngài , trở thành các nam nữ tu sỹ hoặc các đệ tử cư sỹ. Trong một thời gian dài như thế và với rất nhiều đệ tử có nhiều nguồn gốc khác nhau, ngài đã để lại một kho tàng các lời giảng quý báu với nhiều chủ đề, công dụng khác nhau.

Tuy nhiên , cốt tủy của các lời giảng đó lúc nào cũng giống nhau : “Này chư Tỳ Khiêu, bây giờ cũng như trước đây, Như Lai chỉ dạy về sự khổ và con đường diệt khổ”.

» Đọc tiếp

THỜ CÚNG ĐÚNG CÁCH

VẬT PHẨM THỜ CÚNG