Cặp Lộc Bình Phúc Đức Dát Vàng Men Đỏ 1M4 – Lục Bình Gốm Sứ Bát Tràng