Khánh Thờ Vàng Đức Lưu Quang – Liễn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ

57.760.000 

Kích thước: 1m33 x 1m76