Khánh Thờ Vàng Đức Lưu Quang – Liễn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ 133×176

Kích thước: 1m33 x 1m76