Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo – Tượng gốm sứ Bát Tràng