Tượng Phật Quan Âm Ngự Đài Sen – Tượng Phật Đài Loan Cao Cấp