Tượng Phật Thích Ca Gốm Sứ Bát Tràng men nâu – Tượng Phật Ngự Tòa Sen