Tượng Phật Thích Ca Gốm Sứ Bát Tràng men xanh ngọc – Tượng Phật Ngự Tòa Sen