Tượng Phật Thích Ca Ngự Đài Sen – Tượng Phật Đài Loan Cao Cấp