0938.309.713

Tượng Thiềm Thừ – Tượng Cóc Ngậm Tiền Gốm Sứ Men Nâu Nhỏ