Các lý tưởng chính yếu của đạo Phật

Các lý tưởng chính yếu của đạo Phật được tựu chung trong bốn sự thật cao quý (Tứ diệu đế) và con đường trung dung mà đức Phật đã giảng trong bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển sau ngày thành đạo , Bốn sự thật đó là : Sự thật về cái khổ […]